Hotline:(+84)4 3724 6666

Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Luật số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.
Các trường hợp và điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt Các trường hợp và điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệtCăn cứ theo Thông tư của Bộ Tài chính số195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt  và Luật thuế tiêu thị đặc biệt sửa đổi  do Bộ trưởng  Bộ tài chính ban hành. >>chi tiết
Các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt Các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệtTheo Điều 7 Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt như sau: >>chi tiết
Căn cứ tính thuế, Giá tính thuế, Thuế suất Căn cứ tính thuế, Giá tính thuế, Thuế suấtCăn cứ tính thuế , giá tính thuế , thuế suất của thuế Tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội ban hành theo Luật số 27/2008/QH12 >>chi tiết
Đối tượng không chịu thuế TTĐB Đối tượng không chịu thuế TTĐBTheo quy định tại Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 3 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ  & Điều 3 Thông Tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015, đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm: >>chi tiết
Đối tượng chịu thuế TTĐB Đối tượng chịu thuế TTĐBTheo Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 2 Nghị định số108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ,  & Điều 2 Thông Tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm: >>chi tiết
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật thuế tiêu thụ đặc biệtLuật số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt >>chi tiết