Hotline:(+84)4 3724 6666

Thủ tục kiện cáo

Thủ tục kiện cáo

Khởi kiện là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc các chủ thể khác theo quy định của pháp luật tố tụng nộp đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp đó bị xâm hại.
 
Chủ thể khởi kiện phải đảm bảo các điều kiện có năng lực pháp luật tố tụng và năng lực hành vi tố tụng:
 
+ Năng lực pháp luật tố tụng là khả năng có các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng do pháp luật quy định. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có năng lực pháp luật tố tụng như nhau trong việc yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 
+ Năng lực hành vi tố tụng là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.
 
+ Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng, trừ người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác.
 
+ Đương sự là người chưa đủ sáu tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì không có năng lực hành vi tố tụng. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Toà án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.
 
+ Đương sự là người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Toà án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.
 
+ Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của mình được tự mình tham gia tố tụng về những việc có liên quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân sự đó.
 
Trong trường hợp này, Toà án có quyền triệu tập người đại diện hợp pháp của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ tại Toà án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.
 
+ Đương sự là cơ quan, tổ chức do người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng. Phạm vi khởi kiện:
 
+ Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể khởi kiện một hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
 
+ Nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể cùng khởi kiện một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
 
+ Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do Bộ luật này quy định có thể khởi kiện đối với một hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
 
Trình tự, thủ tục khởi kiện: Tùy theo mỗi loại vụ việc mà có những quy định riêng về trình tự, thủ tục khởi kiện.
 
Tuy nhiên, Bộ luật tố tụng dân sự là bộ luật chủ đạo quy định về thủ tục khởi kiện.
 
 

 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục kiện cáo

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   VY0USA